All posts tagged: Erkeklerde estetik

GÜZEL YAŞLANMAK YALNIZCA KADINLARA MI ÖZGÜDÜR ?

Beautiful woman changing skin, beauty concept

BAREM saç boyamadan başlayarak güzelleşmek ve zamanın etkilerini azaltmak için yapılan bazı estetik girişimlerin (botoks, göz kapağı kaldırma, yüz gerdirme, yağ aldırma, meme operasyonları,saç ekimi) Türkiye’de kadınlar ve erkekler için ne derece kabul gördüğünü araştırdı

ISAPS (International Society of Aestetic Plastic Surgery) raporuna göre 2014 yılında tüm dünyada 9,6 milyon cerrahi, 10,6 milyon cerrahi dışı olmak üzere toplam 20,2 milyon estetik girişim gerçekleşti. Bu girişimlerin yalnızca yüzde 14’ü erkeklere yapıldı.Bir tek saç ekme erkeklere özel gibi görünen bir operasyon, yaptıranların yüzde 80’i erkek. Erkeklerin tercih ettiği diğer girişimlerden bazıları ; göz kapağı kaldırma (% 21), yüz gerdirme (% 14) ve yağ aldırma (% 14)

Türkiye estetik operasyonlar açısından gelişmiş ve ekonomik bir ülke bu nedenle komşulardan ve diğer bazı ülkelerden bu amaçla çok sayıda ziyaretçi alıyor. Aynı rapora göre plastik cerrah sayısı açısından Dünyada yüzde 3 payla 9. ülke durumunda.

BAREM Estetik Araştırmasını 2015 yılı Ekim ve Kasım aylarında Türkiye nüfusunu temsil eden 1040 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirdi.

Araştırmada incelenen tüm bu estetik girişimleri; botoks, göz kapağı kaldırma, yüz gerdirme, yağ aldırma, saç ekimi yaptırmanın ne derece hoş karşılandığı kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı dörtlü skala ile soruldu.

Araştırmaya göre en uygun görünen gençleşme, güzelleşme yöntemleri kadınlar için saç boyama, erkekler için ise saç ekimi. Tüm estetik girişimler kadınlara daha çok yakıştırılıyor. Saç ekimi dışında bu girişimlerden hiçbiri toplumun genelinde erkekler için uygun görünmüyor.

Tüm estetik girişimler üst sosyo ekonomik ve eğitim gruplarında daha yaygın kabul görürken erkekler için ayrıca üst gelir grubunda olmak da kabul oranını artırıyor.

Temelde genç görünme amaçlı bu girişimlerin gençler tarafından şimdiden daha fazla benimsenmiş olmasını, özellikle 18-24 yaş grubunun kadınlar için incelenen tüm estetik girişimlerde kesinlikle kabul oranlarının tüm gruplardan yüksek olmasını bu girişim sayılarının ilerde daha da artacağının ipucu olarak görebiliriz.

Saç Boyama

Saç boyamayı kadınlar için uygun bulanlar yüzde 71, erkekler için uygun bulanlar ise yüzde 31. Kadınlar saç boyamayı kadınlara da erkeklere de erkeklerden daha çok yakıştırıyor.

Kadınlara saç boyamayı 65 yaş üstü (% 56) dışında tüm yaş grupları benzer oranlarda kabul ediyor. Bu kabul, kadınlarda (% 75), üst sosyo ekonomik statü (AB % 79) ve üst eğitim gruplarında (Üniversite ve üzeri eğitimli % 86) daha yüksek oranlarda.

Görüşülen kişilerin yüzde 67’si erkeklerde saç boyamayı hoş karşılamıyor. 18-24 yaş grubu (% 76) ve erkekler (% 72) bu konuda en uç kesimler.

Saç boyamayı erkekler için uygun bulanlar ise toplumda üçte birine yakın (% 31) Kadınlar (% 36), 25-44 yaş grubu (% 37), Metropoller (% 39), Üniversite mezunları (% 46) ve 5000 TL ve üzerinde geliri olanlar (% 49) diğer kesimlere göre daha yüksek oranlarda erkeklerin saç boyamasını kabulleniyor.

Saç Ekimi

Saç ekimi toplumun yarıdan fazlası tarafından hem kadınlar (% 65), hem de erkekler (%56) için uygun bulunuyor.

Kadınlar için saç ekimini Kadınlar (% 70), 18-44 yaş grubu (% 70), Üst sosyoekonomik statü grupları (AB % 73), 2500 TL ve üzeri geliri olanlar (% 75) ve Üniversite ve üzeri eğitimliler (% 82) daha yüksek oranlarda kabul ediyor.

Erkeklerin saç ekimini erkekler ve kadınlar benzer oranlarda hoş karşılarken en yakın gruplar 25-34 yaş (% 63), 5000 TL ve üzeri geliri olanlar (% 73) ve Üniversite ve üzeri eğitimi olanlar (% 75)

 Botoks

Botoks kadınlarda yüzde 43  oranında hoşgörülürken toplumun geneli için erkeklere (% 18) göre bir girişim değil.

Kadınların botoks yaptırması; Kadınlar (% 50), 25-34 yaş grubu (% 53), Üst ve orta sosyo ekonomik statü grupları AB (% 47), C1 (%45), Üniversite mezunları (% 52), Öğrenciler (% 57), orta ve üst gelir grupları tarafından daha çok hoş görülüyor.

Erkeklerin botoks yaptırması ise toplumun yüzde 80’i hoş karşılamıyor. Bu konuda en yüksek oranlar; Erkekler (% 83), 18-24 yaş grubu (% 92), Orta sosyo ekonomik statü grupları C1 ve C2 (% 84), Lise mezunları (% 92) ve Öğrenciler (% 90) arasında görülüyor. Erkeklerde botoksu hoş karşılayanların oranı toplum genelinde yüzde 18 iken Üst Sosyo ekonomik statü gruplarında (AB % 25), Üniversite Mezunlarında (% 32) artıyor, 7.000 TL ve üzeri gelir sahiplerinde yüzde 40’a çıkıyor.

Göz Kapağı Kaldırma

Göz kapağı kaldırma, estetiğin yanısıra sağlık amaçlı da yapılmasına ve Dünyada 2014 yılında en çok, 1,5 milyona yakın, gerçekleştirilen estetik cerrahi operasyon olmasına rağmen Türkiye’de toplum genelinde Kadınlar için yüzde 48, erkekler için yüzde 23 kabul görüyor.

Kadınların göz kapağını kaldırması operasyonu Kadınlar (% 57), 25-34 yaş grubu (% 57), AB Sosyo ekonomik statü grubu (% 53), Üniversite mezunları (% 59) ve 2500 TL ve üzeri geliri olanlar tarafından diğer gruplara göre daha fazla kabul görüyor.

Erkeklerin göz kapağı kaldırma operasyonu yaptırmasını toplumun yüzde 75’i hoş karşılamıyor. Bu konuda en yüksek oranlar; Erkekler (% 80), 18-24 yaş grubu (% 86), Orta sosyo ekonomik statü grupları; C1 ve C2 (% 78), Üniversite altı eğitimliler arasında görülüyor. Erkeklerde göz kapağı kaldırma operasyonunu hoş karşılayanların oranı toplum genelinde yüzde 23 iken Kadınlarda (% 29), Üst Sosyo ekonomik statü gruplarında (AB % 29), Üniversite Mezunlarında artıyor, 7.000 TL ve üzeri gelir sahiplerinde yüzde 42’ye yükseliyor.

Yüz gerdirme

Kadınların yüz gerdirmesi toplumda iki kişiden biri tarafından uygun görülürken (% 46), onay erkekler için 5 kişiden ikisine (% 18)  düşüyor.

Kadınlar için en yüksek kabul oranları; Kadınlar (% 52), 25-34 yaş grubu (% 51), Üst ve Orta sosyoekonomik Statü grupları AB (% 51), C2 (% 50), Üniversite (% 57) ve üzeri (% 62) eğitime sahip kişiler arasında.

Erkekler için ise Kadınlar (% 21), Üst sosyoekonomik Statü grupları AB (% 23), Üniversite (% 28) ve üzeri (% 30) eğitime sahip kişiler ve 7000 TL üzeri geliri olanlar (% 40) arasında.

Yağ aldırma

Yağ aldırma Dünyada en çok yapılan estetik girişimlerden biri olarak Türkiye’de de gerek kadınlar (% 55), gerekse erkekler (% 30) için diğer girişimlere göre yüksek oranlardan kabul görüyor. Gruplar bazında incelendiğinde ise daha yaygın bir dağılım göze çarpıyor.

Kadınlar için yağ aldırmayı hoş karşılayanlar; Kadınlar (% 60), 18-44 yaş grubu, ABC1 sosyo ekonomik statü grupları, Lise ve Üniversite mezunları ve 1500 TL ve üzeri geliri olanlar arasında diğer gruplara göre daha yüksek.

Erkeklerin yağ aldırması ise o kadar yaygın kabul görmüyor. Kadınlar (% 35), AB (%  40) sosyo ekonomik statü grupları, Üniversite ve üzeri eğitimli (% 48) ve 5000-7000 TL (% 42) ve 7000 TL (% 47) ve üzeri geliri olanlar arasında diğer gruplara göre daha yüksek

Meme operasyonları

Meme büyütmek, küçültmek, kaldırmak üzere yapılan operasyonlar da Dünya’da en çok yapılan 3 cerrahi operasyondan biri. Daha çok kadınlar için olsa da erkekler için de uygulamalar var. Meme operasyonları kadınlar için toplumun yarısı (% 50) tarafından kabul görürken erkekler için bu oran 5 kişiden birine düşüyor (% 19).

Kadınlar için en yüksek kabul oranları; Kadınlar (% 56), 25-34 yaş grubu (% 57), Üst ve Orta sosyoekonomik Statü grupları AB (% 55), C2 (% 53)

Eğitim gruplarında kabul oranı ortaokuldan itibaren yüksek, en yüksek olduğu gruplar ise Üniversite ve üzeri (% 64) eğitime sahip kişiler.

Erkekler için meme operasyonları genelde % 19 kabul görürken; Kadınlar (% 24), Üst sosyoekonomik Statü grupları AB (% 26), Üniversite (% 33) ve üzeri (% 34) eğitime sahip kişilerle 5000-7000 TL (% 29) ve 7000 TL (% 32) ve üzeri geliri olanlar arasında diğer gruplara göre daha yüksek

 

Tablo_2

Nur UsluGÜZEL YAŞLANMAK YALNIZCA KADINLARA MI ÖZGÜDÜR ?